Джевдет Чакъров: България трябва да запази консервативното си законодателство по отношение на ГМО

Джевдет Чакъров настоя при обсъждането на подготвени промени в Регламент на Европейския парламент (ЕП) по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, България да изразява позиция за запазване на консервативното ни законодателство.

На заседание на парламентарната комисия по околна среда и води депутатите обсъдиха Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на ЕП и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, № 502-00-38, внесен от МС на 29.05.2015 г.

Във всички случаи аз споделям нагласите в страната за рестриктивно законодателство по отношение на Генетично-модифицирани организми още от 2001 г. , когато бе приет първият Закон за ГМО, посочи Чакъров.

Председателят на парламентарната екокомисия Станислав Иванов увери, че “България ще се произнесе, след като получим информация, след като приключи цялостният дебат и т.н. В момента ние трябва да приемем Рамковата позиция, за да останем на сцената и да можем да водим преговорите. Всичко останало следва оттук нататък”.

4 юни 2015 година

Пълният текст на стенограмата от заседанието на комисията можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2341/steno/ID/3780

Според Джевдет Чакъров е необходимо да се подготвят проекти за изграждане на водна инфраструктура, които да стартират веднага след одобрението на ОПОС

Според Джевдет Чакъров е необходимо да се подготвят проекти за изграждане на водна инфраструктура, които да стартират веднага след одобрението на Оперативната програма “Околна среда 2014-2020″. Той изрази тази позиция по време на заседание на парламентарната комисия по околна среда и води с участието и на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

Чакъров припомни за поставеното от ЕК условие финансирането на проекти за изграждане на водна инфраструктура през настоящия програмен период да стартира след приключване на рефрмата във ВиК сектора. Той попита министър Василева:”Постигнато ли е съгласие с Европейската комисия да се позволи стартът на определени проекти преди приключване на ВиК реформата?”

Василева отговори, че се водят преговори с ЕК за реализацията на проекти за изграждане на водна инфраструктура преди завършването на рефрмата във водния сектор, като в случая става въпрос за т.нар.големи проекти и проекти, които отговарят на принципите и логиката на реформата във ВиК сектора.

5 февруари 2015 година

Пълният текст от стенограмата от заседанието на парламентарната комисия по околна среда и води можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2341/steno/ID/3508

Джевдет Чакъров настоя да се използват всички възможни източници за финансиране на превенция на наводненията и за преодоляване на щетите от тях

Джевдет Чакъров настоя да се използват всички възможни източници за финансиране на превенция на наводненията и за преодоляване на щетите от тях. На заседание на парламентарната комисия по околна среда и води по повод поредните сериозни щети, предизвикани от наводнения в страната, той попита министъра на околната среда и водите Ивелина Василева какви са възможностите да се финансират дейности за превенция на наводненията от Оперативната програма “Околна среда 2014-2020″, от държавния бюджет, от други оперативни програми.

Василева отговори, че има заложени средства за това в  Оперативната програма “Околна среда 2014-2020″, в програмата за развитие на селските райони също има заложен ресурс, чрез който могат да бъдат финансирани мерки, свързани с подобряване на инфраструктурата в сектора хидромелиорации и вредното въздействие на водите, за което отговарят “Напоителни системи“. Тя обясни още, че  в момента се изготвя стратегия, подпомагана от Световната банка за развитието и управлението на тези два подотрасъла във водния сектор. Като други финансови източници Василева посочи Междуведомствената комисия за бедствия и аварии и  фонда „Солидарност“  на Европейския съюз. По думите й плановете за управление на риска от наводнения са във фаза изготвяне на картирането, на базата на идентифицирането на рисковите зони се извършва картирането до края на 2015 г., а  през 2016 г. трябва да бъдат приети.

Чакъров препоръча да се използват по-активно възможностите за обмен на информация от европейските метеорологични центрове и спътниковата агенция и даде пример със САЩ, където набазата на навременната метеорологична прогназа бяха предприети превантивни мерки като спиране на полети, преустановяване на движението на градския транспорт, ограничения хората да ползват личните си автомобили и др. във връзка със снежния циклон, връхлетял някои щати.

5 февруари 2015 г.

Пълният тект от стенограмата с въпроса на Джевдет Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2341/steno/ID/3508

Джевдет Чакъров настоя да се направи необходимото от страна на държавата да се запази активната роля на общините при изпълнение на проекти за изграждане на водна инфраструктура през настоящия програмен период

Джевдет Чакъров настоя България да направи необходимото при преговорите с Европейската комисия  да се запази активната роля на общините при изпълнение на проекти за изграждане на водна инфраструктура през настоящия програмен период на Оперативната програма “Околна среда”.

На заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите той постави въпрос на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева относно решението ВиК дружествата да са бенефиценти на средства по проектите за изграждане на водна инфраструктура, финансирани от Оперативната програма “Околна среда 2014-2020″.

Чакъров подчерта, че общините имат сериозен административен капацитет и изрази опасения дали отреденото им участие е достатъчно. Министър Василева отговори, че общините ще имат активно участие в процеса а отговорностите на операторите ще залегнат в договора с ВиК асоциациите.

15 януари 2015 г.

Текстът от стенограмата с въпроса на Джевдет Чакъров можете да намерите на следния адрес:

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2341/steno/ID/3476

По предложение на Джевдет Чакъров в Закона за водите бяха приети текстове, предотвратяващи субективизма при преразглеждане на разрешителните

По предложение на Джевдет Чакъров при гласуването на второ четене на промените в  Закона за водите бяха приети текстове, предотвратяващи субективизма при преразглеждане на разрешителните.

От парламентарната трибуна д-р Чакъров заяви: “Мотивите ми да направя това предложение са, че в първоначално предложената редакция на § 6, сега § 8 не е ясно какво се има предвид, когато се изискват разрешителните по чл. 50, ал. 1 да се преразглеждат задължително по отношение на съответствието с целите за опазване на околната среда по чл. 156 “а” и за изпълнение на условията за планираните изключения по чл. 156 “б”-156 “ж”. Това е изключително обтекаема формулировка. Още по-притеснително е предвиденото изменение или прекратяване по служебен път на разрешителното по чл. 50, ал. 1, в случаите, когато упражняването на правата по разрешителното представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за непостигане на доброто им състояние или за неизпълнение на условията по чл. 156 “б”-156 “ж”.
С оглед избягване на неясноти при тълкуването и прилагането на тази така важна разпоредба е необходимо текстът да се редактира, като се уредят случаите, в които следва да се преразглеждат издадените разрешителни с оглед установяване на съответствието им с целите за опазване на околната среда по чл. 156 “а”.Също така следва да се уточни кога едно разрешително ще се изменя и кога ще се прекратява”.

Чакъров подчерта, че неясните и обтекаеми разпоредби генерират лоши управленски практики, широки възможности за корупционни действия и за нерегламентиран натиск върху бизнеса било от конкуренция, било от желаещи да го придобият на занижени цени.

Джевдет Чакъров  благодари на ръководството на Министерството на околната среда и водите и на експертите от парламентарната комисия по околна среда и води, че във връзка с направените от него предложения са изработени текстове, които наистина уреждат в много по-добра степен отношенията в тази сфера. “Това е в интерес на всички ни и най-вече за създаване на по-добър инвестиционен климат и за това бизнесът да има своята сигурност и съответните отношения в тази сфера да бъдат уредени на възможно най-добро ниво”, каза в заключение Джевдет Чакъров.

При обсъждането на тези текстове на второ четене в парламентарната комисия по околната среда и водите Чакъров настоя за ясна критериална база, при която ще се извършва предвиденото преразглеждане на разрешителните по закона. Той сериозно разкритикува предвидените текстове във варианта, одобрен на първо четене от парламента. Тогава Чакъров обяви от трибуната на Народното събрание, че ДПС ще подкрепи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите на първо четене, но при условие, че ръководството на Министерството на околната среда и водите поеме публично ангажимент да промени въпросните текстове за второ четене. Такъв ангажимент тогава от трибуната на Народното събрание пое заместник-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров.

На 4 юни при обсъждането на въпросните текстове, вече преработени, на второ четене в парламентарната комисия по околната среда и водите, Чакъров заяви: “Аз бих искал да има много повече яснота, предвидимост и това за подобряване на инвестиционния климат в страната като цяло. Трябва да има коректност и от законова гледна точка, от страна на контролиращия орган в лицето на Министерство на околната среда и водите с всичките си структури, и да има предвидимост и за бизнеса в случая.Когато сме приемали законодателство, например, за административните актове, наказанията, глобите, които преди бяха от 1000 до 10 000 лева, ги от 1 до 3, за да няма коруптивна среда. А в случая рамката е толкова широка. Няма никакви условия, на базата на които да се процедира. Всичко трябва да бъдем равни пред закона. Затова говоря от името на всички граждани, най-вече на бизнеса, които работят в тази сфера. Трябва да има сигурност, яснота, предвидимост”.

15 юли 1015 година

Пълният текст от стенограмата при обсъждането на второ четене на промените в Закона за водите в пленарната зала на Народното събрание можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5414

Пълният текст от стенограмата на парламентарната комисия по околната среда и водите при обсъждането на второ четене на ЗИД на Закона за водите на 4 юни 2015 година можете да намерите на следния адрес:http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2341/steno/ID/3780

 

 

Джевдет Чакъров настоя в парламента всички субекти, ангажирани в изпълнението на проекти, финансирани от европейските програми, да носят отговорност при налагане на финансови корекции

Джевдет Чакъров настоя в парламента всички субекти, ангажирани в изпълнението на проекти, финансирани от европейските програми, да носят отговорност при налагане на финансови корекции. Във времето за парламентарен контрол той зададе въпрос на Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно решаване на проблема с изплащането на финансовите корекции, наложени на общините по оперативните програми.

Необходимо е за всички, ангажирани в реализацията на проектите, финансирани със средства от европейските фондове – Агенцията за обществени поръчки, Комисията за защита от конкуренция, управляващите органи на оперативните програми  – за всички тях субективността да бъде ясно дефинирана, да се поемат съответни отговорности, а не тежестта да се стоварва само върху общините, подчерта Чакъров. Той припомни, че има общини с наложени финансови корекции, чиито размер надхвърля годишния им бюджет и е невъзможно да бъдат изплатени.

Нека всички ние да си кажем – периодът 2007-2013 година  беше първият програмен период за нашата страна. Всички се учим, надграждаме, така че  създаденият Методически съвет, който ще действа в Министерския съвет с представители на всички контролни и одитни органи, които ще се произнасят по естеството на допусната грешка, довела до налагане на финансови корекциикоето се случва, е безспорна крачка напред в положителна посока. Добре е да разберем в какъв времеви период се предвижда да бъдат разгледани различните проекти по различните оперативни програми от изминалия програмен период, да има становище и впоследствие всяка една страна да поеме своята отговорност за по-нататъшния успешен ход и реализация на различните оперативни програми, коментира Джевдет Чакъров.

В отговора си вицепремиерът Томислав Дончев посочи: “Уважаеми господин Чакъров, съгласен съм с Вас, че не е редно държавата да прехвърля всички свои вини и дефекти по отношение на най-крехкото звено в цялата система, в конкретния случай местните власти. Методическият съвет е вече сформиран. Имаме постъпили първите 5 или 6 жалби, които ще бъдат разгледани веднага. Разчитам до края на месец март основният пакет от най-проблеми случаи – тези от 2014 г., да бъдат разгледани”.

23.01.2015

Пълният текст от стенограмата с въпроса на Джевдет Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5337