Позиция на Джевдет Чакъров по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците от юли 2014 година

Джевдет Чакъров изрази подкрепа за текстовете от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, касаещи удължаване на срока за въвеждане на общински площадки, единствено на които физическите лица ще могат да предават отпадъци от бита. Законопроектът, внесен от група депутати от Коалиция за България беше разгледан и одобрен на първо четене от парламентарната комисия по околна среда и води на 16 юли 2014 година.

Сега действащият закон, приет през 2011 година, предвижда от 14 юли физическите лица да могат да предават отпадъци от бита, включително и метални отпадъци единствено на общински площадки. За общини, които не са подготвили такива площадки, законът предвижда общините да плащат с 15 на сто по-висока такса за депониране за периода до подготвяне на общински площадки за отпадъци от домакинствата. Поради получената в парламентарната комисия по околната среда и води информация, че нито една от общините, задължени по закон, не е подготвила площадки за отпадъци от домакинствата и затова подкрепям предложението на колегите да се удължи срокът за това до 31 декември 2015 година, заяви Джевдет Чакъров. Той направи и предложение дотогава да се отложи и начисляването на 15 на сто по-висока такса за депониране на общините без такива площадки. Това би довело до увеличение на такса смет и ще натовари несправедливо всички нас гражданите, коментира Чакъров. Необходимо е също така да се въведе в Закона за управление на отпадъците решението на Конституционния съд, с което беше определена за противоконституционна разпоредбата, предвиждаща физически лица да могат да предават отпадъци само безвъзмездно.

Чакъров обаче подчерта, че това са мерки, които ще решат създалата се към момента проблемна ситуация, която поставя в невъзможност институциите да прилагат закона, както и общините, гражданите и фирмите да го изпълняват. Моята позиция е, че това са мерки за момента. По принцип е необходим нов закон за управление на отпадъците, чрез който на базата на нова философия и нови принципи у нас да се постигне целта, изисквана в  Европейския съюз и постигната вече в голяма степен от повечето страни-членки за пълноценно оползотворяване и рециклиране на отпадъците, за да се пестят суровини и енергия, заяви Чакъров.

Пълният текст на изказването на Джевдет Чакъров пред парламентарната комисия по околната среда и водите можете да намерите на адрес: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2078/steno/ID/3361

 

 

Чакъров препоръчва да се монтират сепариращи инсталации на площадките за боклука

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров препоръчва в писмо до петте организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки на трите площадки за балиране на отпадъците в София във възможно най-кратки срокове да бъдат доставени и пуснати в действие сепариращи инсталации за отделяне на отпадъците, подлежащи на рециклиране, от общия поток битови отпадъци.

Пълната статия може да видите на следната страница

 

Министър Чакъров готов да отмени заповедта за опаковките

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров и представители на организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки подписаха в присъствието на журналисти меморандум за сътрудничество.

Пълната статия може да видите на следната страница

МОСВ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха Mеморандум за постигане на националните цели за оползотворяване и рециклиране

МОСВ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха меморандум за постигане на националните цели за оползотворяване и рециклиране

Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха меморандум за постигане на националните цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки за тригодишен период до края на 2008 година.

Меморандумът беше подписан от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров и от представители на ръководствата на петте организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. В документа са записани техническите критерии, на които трябва да отговаря системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и необходимите инвестиционни и експлоатационни разходи за нейното изграждане и функциониране.

Организациите поемат ангажимент до края на 2008 година в системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки да бъдат обхванати 6 млн. жители. Като изпълнима годишна количествена цел са посочени 400 000 тона опаковки. В меморандума е записано, че минималните необходими разходи за разгръщане на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки за периода до 31 декември 2007 година са в размер на 110 млн. лева и те ще бъдат осигурени от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

В документа е регламентирано и действието на Консултативен съвет за отпадъците от опаковки. В него ще участват представители на МОСВ, организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, Националното сдружение на общините в България, както и по един представител на организациите на потребителите и на бизнеса, които ще имат съвещателен глас.