Проекти

Джевдет Чакъров провежда и е инициатор за провеждането на политики в защита на държавни интерес по обществено значими за България въпроси като генетично модифицираните организми, изграждането на екологичната мжера Натура 2000, златодобива, управлението на отпадъците и др.